Adatkezelési feltételek

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) alapján –

 

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat a Mimiko Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Napsugár sétány 1. fszt. 1., Cg.:13-09-122740, képviseli: Mikolai Elemér ügyvezető), mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és eljárásokat rögzíti.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Mimiko Kft. az általa nyújtott minden szolgáltatás során biztosítsa az Ügyfél számára a személyes adatainak az adatvédelmi törvényben (Infotv) és a jelen Szabályzatban meghatározott elvek szerinti tisztességes, kiszámítható és jogszerű adatkezelését.

2. A kezelt adatok köre

A Mimiko Kft. az általa nyújtott szolgáltatások során az Ügyfél alábbi adatait kezeli:

 • név
 • lakcím
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • felhasználónév
 • bankszámlaszám

3. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adatkezelési nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján Ügyfél önkéntes elhatározásból határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy a Mimiko Kft-vel megkötött egyedi szerződések során az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámlaszám) (a továbbiakban: személyes adatok) a Mimiko Kft. valamint alvállalkozói, megbízottjai, munkavállalói vagy egyéb a teljesítésben közreműködő személyek (mint pld. Futárszolgálat) (a továbbiakban: közreműködők) az egyedi szerződés teljesítése érdekében a szerződés teljesítése során valamint a szerződés tartalmának későbbi igazolása érdekében teljes körűen és szükséges mértékben kezeljék mindaddig, amíg az az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges.

Ügyfél önkéntes elhatározásból határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy a Mimiko Kft. az egyedi szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése érdekében a személyes adatait közreműködőinek átadja és a közreműködők a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben személyes adatait teljes körűen és szükséges mértékben kezeljék mindaddig, amíg az a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Ügyfél önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz is, hogy – az egyedi szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt fizetési kötelezettsége elmulasztása vagy nem szerződésszerű tejesítése esetén -a Mimiko Kft. és a Mimiko Kft. által megbízott követeléskezelő és/vagy a Mimiko Kft. állandó jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda a személyes adatait a tartozás behajtása céljából a tartozás és járulékai megfizetéséig teljes körűen kezelje.

Mimiko Kft. szerződéseiben kötelezi a közreműködőit arra, hogy az Ügyfél személyes adatait az adatvédelmi törvény (Infotv) előírásai és a jelen adatvédelmi Szabályzat szerint kezeljék. Mimiko Kft. és közreműködői az adatvédelmi törvényben (Infotv) és a jelen adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túlmenően nem jogosultak az Ügyfél adatait megőrizni, bármilyen módon felhasználni vagy harmadik személynek, hatóságnak továbbítani, kivéve, ha ehhez az Ügyfél írásban hozzájárul vagy törvény illetve az Infotv-ben meghatározott jogszabály kötelezővé teszi.

Ügyfél önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy a Mimiko Kft-től kért bármely árajánlat vagy vele létrejött bármely szerződés során a Mimiko Kft-nek megadott elérhetőségei rögzítésre kerüljenek a Mimiko Kft. partnerlistáján marketingkommunikációs célokból.

Ügyfél önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz is, hogy a Mimiko Kft. vagy közreműködői kapcsolatba lépjenek vele, e-kereskedelmükkel kapcsolatos hírlevelet, tájékoztatást küldjenek részére, telefonon vagy egyéb módon üzletszerzési célból kapcsolatba lépjenek vele. Ügyfél tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy amennyiben nem kíván a Mimiko Kft. partnerlistáján szerepelni, jogosult arról bármikor leiratkozni mely levelet megküldhet az info@mimiko.hu e-mail címre, vagy a hírlevélben is leiratkozhat a leiratkozom hivatkozásra kattintással. Ügyfél tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy leiratkozás esetén a Mimiko Kft. és közreműködői a megadott elérhetőségeit azonnal és véglegesen törlik az adatbázisból.

Ügyfél a jelen pontban meghatározott, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hozzájárulását és a jelen Szabályzat elfogadását a www.mimiko.hu weboldal használatával vagy regisztrációval vagy a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Mimiko Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az Ügyfél felel. Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Ügyfél jogai, jogorvoslat

Ügyfelet az adatkezelés során különösen az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti a személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;

Az Ügyfél kérelmére a Mimiko Kft. tájékoztatást ad az Ügyfél általa vagy közreműködői által kezelt, adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ügyfél a jelen pontban meghatározott kérelmét a Mimiko Kft-hez e-mail, fax vagy postai úton juttathatja el az alábbi címekre:

E-mail: info@mimiko.hu
Tel./fax: 00 36 23 414 491
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Sport utca 6.

A Mimiko Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Mimiko Kft. rendelkezésére áll, a személyes adatot a Mimiko Kft. helyesbíti.

Az Ügyfelet megillető jogorvoslati jogok

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén a Mimiko Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha Mimiko Kft. az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a Mimiko Kft. az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ügyfél személyiségi jogát megsérti, az Ügyfél az Mimiko Kft-től sérelemdíjat követelhet.

Ügyfél a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan őt megillető jogairól valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatos bírósági jogorvoslati és igényérvényesítési lehetőségeiről is.

5. Az adatkezelés módja

Mimiko Kft. köteles a www.mimiko.hu használata során az Ügyfél által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelni.

Mimiko Kft. az adatvédelmi törvényben (Infotv) és a jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek betartásával gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, ennek során megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek.

Mimiko Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok megsemmisülését, bármely jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Mimiko Kft. az adatkezelés során biztosítja a személyes adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

6. Naplózott adatok, cookie-k

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

7. Vegyes rendelkezések

Mimiko Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett – különösen jogszabályváltozás miatt – egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a www.mimiko.hu weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szabályzat tartalmát átolvasta, értelmezte, az abban foglaltakat tudomásul vette, és azt, mint az akaratával mindenben megegyezőt fogadta el.

Látogatók adatai

Cégünk számára kiemelt fontosságú cél a www.mimiko.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, és gondoskodunk azok biztonságáról. Regisztrációját, és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés esetén bármikor töröljük.

A regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatokat a mimiko.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja.

Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. futárszolgálat. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják.

Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is. Kizárólag a www.mimiko.hu-hoz kapcsolódó információkat továbbítjuk hírleveleinkben. Más cégek által szponzorált cikkeket, direkt marketing anyagokat semmilyen körülmények között nem küldünk Önnek.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A honlap oldalainak böngészésével elfogadja cégünk általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Vonatkozó jogszabályok

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • 226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a www.mimiko.hu oldalt működtető cég birtokolja az oldalakon látható információkat. A mimiko.hu oldalainak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a mimiko.hu oldalairól származó információk, cikkek engedély nélküli árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Hivatkozások a mimiko.hu-ra

Abban az esetben, ha valaki a mimiko.hu oldalait, vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – akarja futtatni, akkor ki kell kérnie a mimiko.hu honlapot működtető cég engedélyét. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt a mimiko.hu hírnevének és érdekeinek.

Vásárlóink mondták

 • Gyors, szakszerű és készséges szolgáltatás

  Bordács István Ügyvezető igazgató - Cső-Kötő Kft.

 • Gyors, pontos, precíz, segítőkész csapat
   

  Kovács Attila Logisztikus - Nowa-Ker Kft.

 • Korrekt, készséges, rugalmas, kedves hozzáállás jellemzi a céget. A személyes hangnem ami nekem kifejezetten tetszik. Jó érzés ilyen céggel, és ilyen kollégákkal együttműködni.

  Kollár Balázs területi vezető - CARGLASS - CG Hungary Kft.

 • A rendelt alkatrész gyorsan megérkezett, annak ellenére hogy nem volt Önöknél készleten.
   

  Lenkovics Gergely Kereskedelmi Ügyintéző - Bérgép Kft

További vélemények »

Kérdése van?
Keresse szakértő kollégáinkat!

A Mimiko Kft. szakmai tanáccsal, megoldási javaslattal áll ügyfelei rendelkezésére. Cégünk mérnöki szaktudása és megoldás-orientált hozzáállása biztosítja a legmagasabb szintű kiszolgálást. Keressen minket bizalommal a lenti elérhetőségeken.

Visszahívást kérek

Visszahívást kérek

Kérjen tőlünk visszahívást!

Adja meg nevét és telefonszámát és mi a lehető leghamarabb (hétköznaponként 9:00–16:00-ig) visszahívjuk Önt.


Ajánlatot kérek

Ajánlatot kérek

Kérjen árajánlatot!

Kérjen tőlünk árajánlatot és mi megadott elérhetőségén hamarosan megkeressük Önt ajánlatunkkal.